• Server 1
Penn & Teller: Fool Us Season 7 Episode 25

Penn & Teller: Fool Us Season 7 Episode 25

Magicians Simon Coronel, John Morton, Alberto Giorgi, and Makoto Halverson try to fool the veteran duo with their illusions.

Episode Title: Penn & Tarot

Air Date: 2021-03-26